RSS

Jumat, 30 Juli 2010

ABSTRAK!!!!!

Sahabat....
Apa sih arti Sahabat?

Sebuah kata ABSTRAK!
Sama dengan Cinta

Cinta....
Apa sih arti Cinta?

Sebuah kata ABSTRAK!
Sama dengan Kebaikan

Kebaikan....
Apa sih arti Kebaikan?

Sebuah kata ABSTRAK!
Sama dengan Kejahatan

Kejahatan....
Apa sih arti Kejahatan?

Sebuah kata ABSTRAK!
Sama dengan Tuhan

Tuhan....
Apa sih arti Tuhan?

Sebuah kata ABSTRAK!
Sama dengan Dunia

Dunia....
Apa sih arti Dunia?

Lagi dan lagi....
Sebuah kata ABSTRAK!!!!

ABSTRAK... dan.... ABSTRAK....!!!!!!

0 komentar:

Posting Komentar